Return to site

Een kort overzicht van gereformeerde famille Bausch

uit Inden - Berzbuir - Beek - Linne

· geschiedenis

Oorlog en cultuur houden niet op bij de landgrens

Door Albert J. Bausch

Om de leefomstandigheden te kunnen begrijpen van de 14 generaties Bausch die gedurende bijna 500 jaar bekend is, dient men kennis te nemen van de algemene geschiedkunde en in het bijzonder die van de lappendeken die Limburg geweest is. In 1517 publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de misbruiken van de Kerk. De daad die de stoot gaf tot de grote hervormingsbeweging, die geen kerkscheuring wilde, maar een terugkeer tot de waarden van de vroege kerk, vandaar de naam van De Gereformeerde Gemeente. De vernieuwing, ideeën en een ongelofelijke standvastigheid/strijdlust kenmerken de geschiedschrijving van de familie Bausch. Zonder deze strijd (vanuit een minderheid) en de daaruit ontstane rechtszaken zou deze optekening onmogelijk zijn geweest. De vele oorlogen hielden niet op bij de grenzen die talrijk zijn geweest onder Karel de Grote, de hertog van Jülich, de hertog van Brabant, de Franse en de Spaanse overheersers en opnieuw Napoleon die eenheid bracht. In 1648 is Nederland, met de vrede van Munster, onafhankelijk geworden. Maar die onafhankelijkheid ging in het begin voorbij aan het gebied waar het leven van de Bausch familie zich afspeelde, de as Julich- Beek.

Er bestond tot Napoleon geen recht op eigendom en duidelijke geloofsvrijheid. Het is lange tijd een gekonkel van vriendjes -en familiepolitiek geweest van waaruit vele erf oorlogen zijn ontstaan. De familie Bausch heeft voortdurend belangrijke bestuursfuncties vervuld en kan tot de ambtelijke adel van die tijd gerekend worden die, door hun gereformeerd geloof, vernieuwingen voorstonden . Een strijd die uiteindelijk beloond wordt met het behouden van de Lehnhof in Berzbuir.

Het overzicht

1. Werner Bausch (1500/ 1569)

Werner leefde in Blatzheim (Duren) in het hertogdom Jülich, later Limburg. Andere onderzoeken voeren naar verdere voorvaderen uit Würzburg. Hij noemde zich in die tijd Buys, Busz, Boysch, Busch of “Werner von Blaezem". Hij was schepen en stadhouder van het gerechtshof Kirchberg/Inden /Altdorf in Duitsland (bij Duren). Na zijn tweede huwelijk met de aanzienlijk jongere Katharina Wiedenfeld zijn zijn bezittingen toegenomen. Het is onduidelijk of hij toen reeds gereformeerd is geworden, want hij was ook kerkmeester van de katholieke kerk. Waarschijnlijk is hij onder invloed van zijn tweede huwelijk en een zwager die ingeschreven stond aan de universiteit van Heidelberg protestant geworden. Zijn 2 zonen uit het tweede huwelijk zijn protestant terwijl de kinderen uit het eerste huwelijk katholiek blijven. Over de katholieke tak (eerste huwelijk) is niets bekend.

2. Ahasver of Schweidt Bausch (1555/1624)

Van de 2 broers Ahasver en Adam is bekend dat de jongste zich in Altdorf gevestigd heeft en de oudste zoon naast Ahasver ook als Schweidt bekend stond. Ook Ahasver is voor de tweede maal gehuwd met een Wilhelmina Blankarts die stammende uit Luik een aanzienlijk vermogen erfde (familie Robbe die in 1580 naar Aken vertrok). Het gezamenlijk bezit in Inden werd in 6 delen verdeeld over de erven hetgeen later tot veel strijd aanleiding gaf. Katholiek tegen protestant, hetgeen in die tijd aan de orde was. Niet bekend welke religie “de macht" van de streek toen had.

3. Dietrich Bausch (1592/1633) 

De tweede zoon van Ahasver Bausch/Wilhelmina Blankarts kreeg zijn naam waarschijnlijk van zijn grootvader Dietrich Blankarts uit Aken en hij is getrouwd met Maria Paland dochter van Tewis Paland en Margaretha von Gladbach zu St.Joris. Er zijn 3 zonen geboren Ahasver, Albert en Adam.

4. Albert Bausch (1629/1718)

Deze stamvader van de huidige naam Bausch (tweede zoon van Dietrich) is 89 jaren oud geworden en moet voor zijn tijd een uitzonderlijk goede scholing hebben gehad. Latijn en zijn vooral ambtelijke taalgebruik wijzen op een ambtelijke werkkring. Binnen de familie en daarbuiten was hij een expert in ambtelijke schriftwisseling. Er waren buiten- en binnen de familie velen twisten die door Albert “geregeld" werden! In 1672 vertrok Albert met familie naar Berzbuir de “boerenhof" die zijn vrouw Johanna Dorpmann geërfd had. Hij was lid van de gereformeerde gemeente Duren, in 1678 diaken, en in 1683 eltentester. Deze kennelijk intelligente maar ook dominante man heeft met hand en tand zijn “hof” in Berzbuir verdedigd. Een verslag van een rechtszaak 10.9.1675 geeft bijvoorbeeld aan: "ik heb 22 jaar gediend en ben ook bereid de Hertog in het buitenland te dienen". Hij zorgt voor afschriften van koop contracten en een genealogisch overzicht van eigenaren vanaf 1587 van de “Lehnhof in Berzbuir”. In deze hof is jaren lang het privé Bausch archief opgebouwd dat thans in het bezit is van het stads archief te Duren.

5. Johann Albert Bausch (1679/1762)

Deze jongste zoon verbleef op de “hof". Hij was verloofd met Maria Janssen en had daarbij een buitenechtelijke dochter. In 1706 huwt hij onder ongewone omstandigheden de katholieke dochter van een Oberst leutenant “von Berenstein". Het huwelijk wordt, ondanks een tijdelijke excommunicatie van de gereformeerde gemeente in Duren, als wettelijk erkend. Het lukt Johann Albert om zowel de problemen met de erfpacht van de hof op te lossen danwel de erfdelen van de familie te kopen. Ook hij is diaken en eltentester van de gereformeerde gemeente Duren. Op hoge leeftijd draagt hij de gehele hof van Berzbuir over aan zijn derde zoon Johan Bernhard. Deze, met een Johanna Hoesch getrouwde Bausch,

verbleef lang in het buitenland en was directeur van de postdienst (koetsen) in het Hollandse leger. Hij is na de dood van zijn vrouw opnieuw getrouwd met zijn verre nicht Suzanne Bausch (een dochter van zijn broer Johann Albert) uit Beek vanwege de slepende kwestie met de Lehnhof. Die moest kost wat kost in de familie blijven! Johan Bernhard en Johann Albert hebben samen een belangrijke rol gespeeld in de consolidatie van de familie dynastie in Berzbuir.

6. Johann Albert Bausch (1708/1766)

Woonde vanaf 1735 in Beek en was daar sinds 1754 schepen en lekenrechter. Met zijn vrouw Cecilia Stas had hij 9 kinderen die het begin waren van de Nederlandse tak. Zijn zoon Jan Adam zal in de toekomst een belangrijke rol in Beek spelen terwijl zijn dochter Suzanne de hof in Berzbuir redt door eerst een huwelijk aan te gaan met haar zeventig jarige oom Johann Bernhard en na zijn dood met een verre neef Johann Albert Bausch uit Duren. Hogere bestuursfuncties worden in die tijd bekleedt door hervormden. Zijn opleiding en ervaring vanuit Duren zullen wel de aanleiding zijn geweest voor zijn komst naar Beek. Hij is verbonden aan de schepenbank van Beek. In de oorlog van 1740-1747 zijn de Fransen weer in het land. Voor de Protestanten, een minderheid van 2 %, wordt het moeilijk. Zij blijven echter veel bestuursfuncties behouden omdat er geen een katholieke alternatieven zijn. Vooral de overgang naar een andere kerk is aanleiding tot veel commotie. Zo is er veel droefenis in de gemeente over het weglopen en later Rooms worden (waarschijnlijk in verband met een vrouw) van diaken Jan Willem Bausch, telg uit een geslacht van steunpilaren van de kerk. Een zaak die dient tot in het gerechtshof in Maastricht. Niet vergeten mag worden dat de protestanten tot de vrede van Munster 1648, als ketters vervolgd werden. Het recht op godsdienstvrijheid zal uiteindelijk pas in 1802 door Napoleon Bonaparte hersteld worden. Er zijn in Limburg tenminste 30 protestanten gewelddadig om het leven gebracht. Johann Albert Bausch, was ouderling van de hervormde gemeente die in 1722 uit 10 families bestond. Zijn hoge bestuursfunctie hebben hem in staat gesteld bij te dragen aan de restauratie van de Lehnhof in Berzbuir (1744).

7. Jan Adam Bausch (1757/1839)

Heeft in Beek functies verricht als ouderling en burgemeester. Gehuwd met Anna Prym, waaruit 3 zonen en 6 dochters zijn voortgekomen. Johann Frans Ludolf is de enige zoon die niet jong sterft. De dominee van de gemeente Beek/Geul Ds. Cox, huwt in 1823 met dochter Johanna Gertrude Bausch en heeft samen met Jan Adam Bausch grote invloed op de samenleving. De orgel - kwestie van de gemeente speelt in deze tijd en een Hendrik Theodor Bausch staat ruim elf jaar borg (1796) voor een lening van 400 gulden om de aanschaf mogelijk te maken. Via een inzamel actie, waarvoor de burgemeester Bausch een brief schrijft, wordt het geldprobleem opgelost en kan zelfs het overblijvende geld van fl 281,55 tegen 5 % rente belegd worden bij Joh.Adam Bausch. In deze roerige tijd heerst er veel armoede in Beek en er ontstaat een voor die tijd uitzonderlijk initiatief. De pastoor, de dominee en burgemeester Bausch organiseren samen een loterij voor de armen. Het is de tijd van de Franse revolutionairen en in 1794 veroveren zij Beek. De bevrijding komt pas in 1814. Er zijn veel wrijvingen met de nieuwe burgemeester Corten, een fanatieke protestanten hater die er alles aan doet om de protestanten te verdrijven.

Jan Adam Bausch staat bekend als “econoom” in Beek, woonde in “het huis achter de kerk" en heeft deze moeilijke tijd op een nog onbekende manier overleefd.

8. Jan Francis Ludolf Bausch (1799/1872)

Eveneens econoom in Beek, gehuwd in 1834 met Jacobina Claszen. Zij krijgen drie zonen en twee dochters. Ook zij woonden achter de kerk. De tirannie van burgemeester Corsten neemt grote vormen aan en hij staakt in 1831 alle betalingen aan de hervormde gemeente. Beek wordt Belgisch en de besluiten worden genomen vanuit Hasselt. Bij het herstel van het Nederlandse bestuur in 1839 komt er weer wat rust. Maar toch is de armoede groot en wordt het kerkorgel verkocht aan de Katholieke kerk. De zakenpraktijk wordt overgenomen door de oudste zoon Jan Adolf Bausch.

9. Jan Adolf Bausch (1835/1893)

Uit het huwelijk met Cecilia Smeets ( 2.7.1848 Born) worden vijf zonen geboren. Uit mondelinge overlevering blijkt dat met deze zakenman uit Beek een onbekend drama heeft plaats gevonden. Bekend is slechts dat moeder Bausch in Venlo heeft gewoond met haar vijf zonen, terwijl Jan Adolf Bausch op 58 jarige leeftijd is overleden in Antwerpen. Cecilia Bausch Smeets is op 20-2-1925 in Rotterdam overleden en heeft waarschijnlijk de laatste jaren gewoond bij haar zoon Johann Emile.

Het fijne van de zaak (hoe Jan Adolf aan zijn einde is gekomen) is tot op heden een goed bewaard geheim gebleven. Deze periode staat bekend als een rustige maar ook als het begin van de industriële revolutie. Het zal ongetwijfeld van invloed zijn geweest op het zakenleven in het provinciale Limburg.

10. Johann Albert Bausch (1882/1967)

In Rotterdam gehuwd met Pien Gutteling (van een poelier uit Slikkerveer). Was ontwerper en fabrikant van meubelen en had in de dertiger jaren een eigen fabriek/groothandel in Rotterdam. Tijdens de crisis jaren is alles verloren gegaan en heeft hij als zelfstandige handels agent zijn meubelen in Nederland verkocht. Hij ontwierp en liet produceren in Leipzig en Brussel. Hij had een goede binding met zijn broer Johan Emile die in Rotterdam een leidende functie had bij een grote rederij. Het moet een actieve man zijn geweest, “druk” in zaken (maar ook wein, weib und gesang) en in die tijd verzamelaar van antiek (zijn pensioen). Via zijn buitenlandse relaties is hij zakelijk en fiscaal creatief geweest. Was tot 74 jarige leeftijd nog actief op pad totdat een val in Hoorn een ernstige breuk opleverde. Hij weigerde het pensioen van Drees in eerste instantie te aanvaarden. Zijn laatste levens- jaren heeft hij doorgebracht in Thorn.

11. Johan Adolf Teunis Bausch (1906/1985)

In 1936, (nadagen van de crisis jaren) als “bekeerde protestant" gehuwd met een streng katholiek opgevoede Catharina Hildegardus Greeve, dochter van een bekende tuinders familie in Schiebroek (Hilgersberg). Heeft in de meubel zaak van zijn vader het handelsvak geleerd, hetgeen de vader/zoon relatie niet ten goede is gekomen. Als handelsreiziger van Unilever geplaatst in het gebied Limburg om aldaar het zakje blauw te introduceren. Hij vestigt zich in Roermond. Altijd daarna een handelsreiziger “oude stempel" gebleven, vooral in de kosmetische branche. Deze zachte man moest het van zijn charmes hebben maar was geen harde zakenman en de familie dreef op de kracht van zijn vrouw Katrien die, hoewel medisch onmogelijk, in 1938 een tweeling baarde (zonen). De crisis tijd van de dertiger jaren en daarna de tweede wereld oorlog hebben een grote stempel gedrukt op hun leven. Zij leefden lang, midden in het rijke Roomse Leven aan de Kapel in het Zandt te Roermond. Hun verhuizing naar Swalmen op oudere leeftijd heeft weinig geluk gebracht omdat Katrien ernstig ziek werd en na een zwaar ziekbed van 4 jaar in 1972 is overleden. Johan Adolf Teunis Bausch is op 79 jarige leeftijd in Roermond overleden.

12. Albert Johannes Bausch (1938/heden)

Zakenman en in 1963 gehuwd met Elly Josephine van Eijden (1941 te Tjimahi). Drie zonen zijn uit dit huwelijk geboren, Alexander, Rudolf en Albert. Deze zonen hebben ondertussen elk ook weer kinderen. Albert Johannes Bausch is oprichter van diverse bedrijven als Varel Security (Utrecht), Aritec (Roermond) en Mommers Print Service (Echt) (alle bedrijven zijn in Echt ontstaan). Met zijn oudste zoon is hij het bedrijf Bausch Datacom gestart in 1985. De familie Bausch woont sinds 1966 In Linne. De middelste zoon Rudolf startte het bedrijf in Frankrijk op. De oudste zoon Alexander was tot 1995 verantwoordelijk voor Nederland vanuit kantoor Rotterdam en de jongste zoon Albert was tot 1995 als controller verbonden aan kantoor België in Leuven.

De verhouding met de Limburgse overheid is ronduit slecht te noemen, een reden waarom de familie geen initiatieven meer neemt in de provincie.

Stamboom

Stamboom overzicht

1. Werner Bausch /Inden ... 1500 - 1569 (69) 2 zonen

2. Ahasver Bausch /Inden ... 1555 - 1624 (69) 3 zonen / 3 dochters

3. Diedrich Bausch /Aachen ... 1592 - 1633 (41) 3 zonen

4. Albert Bausch /Berzbuir ... 1629 - 1718 (89) 4 zonen / 3 dochters

5. Johann Albert Bausch /Berzbuir ... 1679 - 1762 (83) 4 zonen / 6 dochters

6. Johann Albert Bausch /Beek ... 1708 - 1766 (58) 4 zonen / 5 dochters

7. Jan Adam Bausch /Beek ... 1757 - 1839 (82) 3 zonen / 6 dochters

8. Jan F. Ludolf Bausch /Beek ... 1799 - 1872 (73) 3 zonen / 2 dochters

9. Jan Adolf Bausch /Antwerpen ... 1835 - 1893 (58) 5 zonen

10. Johann Albert Bausch /Roermond ... 1882 - 1967 (85) 1 zoon / 1 dochter

11. Johann Adolf Bausch /Swalmen ... 1906 - 1985 (79) 2 zonen

12. Albert Johannes Bausch /Linne ... 1938 - heden 3 zonen

Stamboom verkort

OO = huwelijk

vb: OO.1 = 1e huwelijk

  1. Werner Bausch (gen.von Blaezem) * 1500 Blatzheim - 1569 Inden

OO.1 Emilie Jordan van Zehenthof ~ getrouwd van 1525 tot 1555, Inden

OO.2 Katharina Wiedenfeld ~ getrouwd van 1555 tot 1612, Inden
(2e huwelijk in 1570 met Johann Bardervelder van Inden)

Kinderen OO.1 (in Inden geboren)

I. Johan

II. Peter

Kinderen OO.2

III. Ahasver * 1555 - 1624

IIII. Adam * 1558 - 1624

2. Ahasver ( Asverus , Schweidt , Sweiden ) Bausch ( Buis ,Busch) * 1555 Inden - 1624 Inden

OO.1 N. Von Streitenhagen uit Merzhausen ~ getrouwd in 1582

OO.2 Wilhelmina Blankarts * 1570 Aken - 1630 Inden ~ getrouwd in 1590

Kinderen OO.1 (in Inden geboren)

I. Werner * 1590 - 1631 Inden. OO Elisabeth Kremer ~ getrouwd in 1612

II. Diedrich * 1592 - 1633 Inden. OO Maria Palandt ~ getrouwd in 1615

III. Johann * 1595 - 1664 Inden. OO Johanna Brewer ~ getrouwd in 1635

IIII. Katharina * 1600 - 1631 Duren. OO 1623 Sixtus Sixtii ~ getrouwd van 1623 tot 1636. Duren

V. Maria * 1602 - 1641 Heidelberg. OO Peter Contreel ~getrouwd in 1630

VI. Christine * 1605 - 1667 Cleve. OO.1. Johannes von Reclinghausen >>> OO.2 Johannes Hundius (predikant)

3. Dietrich Bausch * 1592 Inden - 1633 Inden

OO 1615 Maria Palandt * 1594, St.Joris - 1645, Inden ~ getrouwd in 1615

Kinderen (geboren in Inden)

I. Ahasver * 1620 - 20/02/1685 Vorweiden. OO Helena Schroiff ~ getrouwd in 1645

II. Albert * 1629 - 24/11/1718 Berzbuir. OO Johanna Dorpmann ~ getrouwd op 22/06/1763

III. Adam * 1631 - 17/04/1679 Inden

4. Albert Bausch * 1629 Inden - 24/11/1718 in Berzbuir

OO Johanna Dorpmann * 1638 Duren - 12/03/1720 Berzbuir. ~ getrouwd op 22/06/1663

Kinderen (geboren in Inden/Berzbuir)

I. Johann Diedrich * 1664 Inden - 19/01/1744 Inden. OO Maria Nacken, Esschweiler

II. Kind (jongen) * 1666 of 1667 - ?/02/1667 Inden

III. Anna Catharina * 1668 - 12/12/1722. OO Westerhof, Amsterdam

IIII. Ida * 1672 - 12/07/1725 Inden. OO Johann Turck, Inden

V. Johanna Maria * 1677 - 12/07/1717 Duren. OO Mathias Trostorf, Duren

VI. Johann Albert * 1679 - 19/06/1762 Berzbuir. OO Maria von Berenstein

5. Johann Albert Bausch * 1679 Berzbuir - 19/06/1762 Berzbuir

OO Maria Elisabeth Von Berenstein * 1680 Utrecht - 30/04/1774 Berzbuir ~ getrouwd in 1706

Kinderen (in Berzbuir geboren)

I. Ida * 1701 - 1707 Berzbuir

II. Johann Albert * 1708 - 1766 Beek. OO Caecilia Stas ~ getrouwd in 1735, Heerlen

III. Johanna Catharina * 1710 - 1794 Duren. OO Adolf Croon ~ getrouwd in 1735, Houthem

IIII. Johann Adam * 1712 - 1774 Lurken. OO Gertrud Gobels ~ getrouwd in 1740, Lurken

V. Johann Bernhard * 1715 - 1793 Duren. OO.1 Johanna G. Hoesch ~ getrouwd in 1751

>>>OO.2 Susanne Bausch ~ getrouwd in 1786, Beek

VI. Ida * 1717 - 1789 Vorweiden. OO Abraham Franken ~ getrouwd in 1746

VII. Catharina Elisabeth * 1720 - 1791 Duren. OO Karl F. Beuth ~ getrouwd in 1745

VIII. Theodor * 1722 - 1785 Duren. 1761 OO Johanna M. Henrichs ~ getrouwd in 1761

VIIII. Susaane Maria * 1725 - ?. OO Isaak Brocardt ~ getrouwd in 1761, Dalheim

X. Johanna Antonette * 1727 - 1727 Berzbuir

6. Johann Albert Bausch * 13/05/1708 Berzbuir - 04/05/1766 Beek

OO Caecilia Stas * 25/07/1717 Heerlen - 02/05/1795 Beek ~ getrouwd in 1745, Heerlen

Kinderen (in Beek geboren en gereformeerd gedoopt)

I. Maria Elisabeth * 21/07/1737

II. Johanna Cathrina * 04/03/1741 - ?, Haarlem. OO Hendrik de Koning

III. Johannes Albertus * 14/03/1739 - 1798, Gulpen. OO Anna Delhaes ~ getrouwd in 1768

IIII. Ida Gertrud * 23/12/1742 - 1795, Duren. OO.1 Henrich Scholler ~ getrouwd in 1775, Duren

>>> OO.2 Johann Scholler ~ getrouwd in 1781, Sittard

V. Susanna Sibilla * 20/08/1744

VI. Wilhelm Bernhard * 15/05/1744

VII. Hericus Theodor * 18/07/1751. OO Maria Beaugrand

VIII. Susanne Maria * 06/09/1754 - 1825, Berzbuir. OO.1 Johann Bernhard Bausch

>>> OO.2 Johan Albert Bausch, zoon van Joahnna Isaak Bausch en Maria Weck uit Linnich.

VIIII. Jan Adam * 04/09/1757 - 1839, Beek. OO Anna Barbara Prym ~ getrouwd in 1788

7. Jan Adam Bausch * 04/09/1757 - 20/03/1839 Beek

OO Anna Barbara Judith Prym * 06/11/1767 Hottorf - 22/04/1839 Beek. ~ getrouwd in 1788 of 1789

Kinderen (in Beek geboren en gereformeerd gedoopt)

I. Caecilia Susanne * 26/01/1789 - 09/02/1859 Duren

II. Johanna Catherina * 07/08/1791 - 20/12/1860. OO Paul Schenkel (papiermolen)

III. Johann Bernhard * 11/10/1792 - ?

IIII. Susanna Catharina Constatina * 29/9/1795 - ?

V. Jan Adam * 12/06/1798 - 13/01/1799

VI. Johann (Jan) Francois Ludolf * 17/12/1799 - 05/04/1872 Beek

VII. Anna Elisabeth Barbara * 05/10/1799 - 31/01/1808 Beek

VIII. Johanna Gertrud Maria * 03/02/1807 - ?. OO Ds J.Cox (predikant) ~ getrouwd op 19/11/1823

VIIII. Lucie Catharina * 12/03/1810 - ?

8. Johann (Jan) Francois Ludolf Bausch * 17/12/1799 Beek - 05/04/1872 Beek

OO Jacobina Claszen * 1800 Beek - 17/11/1856 Beek ~ getrouwd op 26/05/1834

Kinderen (in Beek geboren en gereformeerd gedoopt)

I. Jan Adolf * 26/03/1835 - 29/12/1893 Antwerpen. OO Cecilia Smeets ~ getrouwd in 1872, Born

II. Johan Gustaaf * 20/08/1836 - ? Maastricht

III. Johanna Catharina * 25/02/1842 - ?

IIII. Susanne Cecilla * 04/04/1844 - ?. OO Catharina Kamphof ~ getrouwd op 23/03/1850

V. Rudolf * 17/08/1849 - ?. OO Isabel Coumans * 1854 - 1926

9. Jan Adolf Bausch * 26/03/1835 Beek - 29/12/1892 Antwerpen

OO Cecilia Smeets * 02/07/1848 Born - 20/02/1925 Rotterdam ~ getrouwd in Oktober 1872, Born

Kinderen (in Beek geboren en gereformeerd gedoopt)

I. Jan Wilhelm * 15/09/1873 - 30/07/1939 Wageningen. OO Catharina Heydanus ~ getrouwd op 28/02/1913, Pinang - Malakka

(Jan Wilhelm Bausch veranderde zijn naam naar 'Bausch van Bertsbergh' en hield deze ook aan)

II. Frans Ludolf * 07/03/1875 - 24/05/1942 Utrecht. OO Anna van der Hoek

III. Rudolf Marie Joseph * 04/11/1876 - 02/12/1924 Amsterdam. OO Catharina Johanna Zonne * 1879 - ? ~ getrouwd in 04/1944, Rotterdam

IIII. Johan Albert * 16/10/1881 - 11/09/1967, Roermond. OO Philippina Johanna Christina Gutteling

V. Johann Emile * 28/06/1884 - 11/06/1965, Nijmegen

10. Johan Albert Bausch * 16/10/1881 Beek - 20/02/1970 Roermond

OO Philipina Johanna Christina Gutteling * 25/06/1885 Rotterdam - 11/09/1967 Roermond ~ getrouwd op 07/03/1906, Rotterdam

Kinderen (in Rotterdam geboren en gereformeerd gedoopt)

I. Teunis Johan Adolf Bausch * 04/08/1906 - 19/07/1985 Roermond (katholiek)

OO Catharina Hildegardus Greeve ~ getrouwd op 14/05/1936

II. Corstina Cecilia Bausch * 12/01/1913 Rotterdam - 30/08/1953 Rotterdam. OO Hans J.Donner ~ getrouwd op 31/07/1941 (geen kinderen)

11. Johan Adolf Teunis Bausch * 04/08/1906 - 19/07/1985 Roermond

OO 14.5.1936 Catharina , Hildegardus Greeve *14.12.1908 Rotterdam , + 21.10.1972 Horn

Kinderen geboren in Roermond , katholiek gedoopt ;

I. Albert Johannes Bausch * 06/07/1938 - heden, Melick ca Roermond. OO. Elly Josephine van Eijden ~ getrouwd op 14/09/1963

II. Johannes * 06/07/1938 - heden, Melick ca Roermond OO Lieke Joosten (2 kinderen)

12. Albert Johannes * 06/07/1938 Melick ca Roermond

OO Elly Josephine van Eijden te Roermond * 12/04/1941, Tjimahi (Indonesie) - 18/07/2015, Roermond ~ getrouwd op 14/09/1963

Kinderen (geboren, katholiek gedoopt)

I. Alexander Henry Cecil * 30/12/1964, Roermond - heden (4 kinderen)

II. Rudolf Albert Jacobus Catharina * 28/01/1968, Linne - heden (3 kinderen)

III. Albert Francois Johan * 22/01/1969, Linne - heden (3 kinderen)

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK